26. okt 2016

Digitial post til udlejer

Som udlejer skal man være opmærksom på post, der modtages digitalt. Det har samme retsvirkning som et almindeligt brev fra offentlige myndigheder.

Loven om digital post har siden slutningen af 2013 sat rammerne for kommunikation mellem offentlige afsendere og private modtagere i løsningen Digital Post.

Det betyder at offentlige myndigheder kan sende posten elektronisk til juridiske personer, herunder også selskaber. Konsekvensen er, at meddelelsen anses for at være kommet frem til modtageren, når meddelelsen er blevet tilgængelig for modtageren i den digitale postkasse.

Digital post og lejeforhold

Løsningen Digital Post kan få betydning i lejeforhold, hvor man modtager en e-mail fra en offentlig myndighed.

Der er netop kommen en afgørelse fra landsretten om dette. I den konkrete sag sendte huslejenævnet sin afgørelse til udlejer og lejer 20. marts 2015.

Udlejer var et selskab, og huslejenævnet sendte derfor afgørelsen til den digitale postkasse, som selskabet selv havde tilknyttet Digital Post.

Problemet var, at udlejer ikke løbende tjekkede den e-mail adresse, som udlejeren selv havde tilmeldt Digital Post. Udlejer så derfor først afgørelsen efter ankefristens udløb.

Udlejer anmodede 31. august 2015 om tilladelse til at indbringe huslejenævnets afgørelse for retten.

Det blev dog afvist af boligretten med henvisning til, at selskabet var pligtmæssigt tilsluttet Digital Post, og at afgørelsen var sendt behørigt til selskabets digitale postkasse, og at selskabet ikke havde godtgjort, at der forelå særlige omstændigheder, som kunne begrunde indbringelse af nævnets afgørelse efter fristens udløb.

Det at udlejer ikke løbende havde tjekket den tilknyttede e-mailadresse, var ikke en tilstrækkelig begrundelse.

Udlejer ankede afgørelsen til landsretten, der kom frem til samme resultat.

Husk at tjekke mail

Den nævnte afgørelse understreger, at det også kan have betydning for lejeforholdet, at man som udlejer bruger en e-mail adresse for digital post, som man er sikker på, at man løbende får tjekket!

Det hænder, at en udlejer en gang imellem skifter e-mail adresse. Når det sker, er det vigtigt at e-mail adressen tilknyttet den digitale postkasse ændres tilsvarende.

Det kan have triste konsekvenser for udlejer, hvis udlejer ikke løbende er opmærksom på den modtagne digitale post, hvilket den omtalte afgørelse er et tydeligt eksempel på.

Peter

Peter N. Andersen