24. okt 2018

GI-indberetninger: Hav styr på reglerne, og følg dem

Er du ejer af en boligudlejningsejendom der i henhold til Boligreguleringsloven er forpligtet til at hensætte penge til vedligeholdelse på en vedligeholdelseskonto? Så kender du helt sikkert til lovpligtige krav om 10-årige vedligeholdelsesplaner og indberetninger til GI – Grundejernes Investeringsfond.

Selvom du gerne vil sørge for at din udlejningsejendom er velvedligeholdt, og du har mulighed for at bruge dine optjente penge til det, så kan arbejdet med at sætte sig ind i reglerne og få indberettet korrekt være lidt af en mundfuld. Af samme grund er vores kunder som regel ret taknemmelige for, at det er noget vi kan tage os af.

Ejendomsadministrator Krista Lyng Pedersen har netop afsluttet et stort indberetningsarbejde for en ny kunde i huset. ”Jeg har brugt det meste af en uges arbejde på at gå bilag igennem for renoveringer foretaget gennem de seneste 3 år, for at kunne få indberettet korrekt til GI” forklarer Krista Lyng Pedersen, og fortsætter ”Vores kunde er blevet udtaget i en stikprøve for 2015, hvilket betyder, at alle fakturaer der ligger til grund for indberetningen skal indsendes. Det har været et kæmpearbejde overhovedet at finde ud af, hvad der er op og ned, da det hele er foregået inden vi overtog kunden. Heldigvis er GI altid meget flinke og hjælpsomme, når vi kontakter dem”.

Ifølge Krista Lyng Pedersen, så er der flere udlejere der ikke får indberettet til GI, og hun forklarer ”men det kan også være svært. For hvad ser GI som vedligehold og hvad er forbedringer? For eksempel, så dækker GI som udgangspunkt ikke for malerarbejde i en lejlighed, men dækker maling i fællesarealer eller i forbindelse med fx udskiftning af vinduer. Og Krista slutter ”I vores kundes eksempel fra tidligere, så er omdannelsen af erhvervslejemål til boliglejemål ikke omfattet af GI, men alligevel er den udvendige vedligeholdelse af bygningerne omfattet (tag, facade, udskiftning af vinduer mm). Når så der er udbetalt en række acontobeløb til mureren, skal man jo lige finde ud af, hvad de dækker over. Der har også været en del småanskaffelser, som værktøj, der også kan tages med”

 Krista Web2

”Jeg har været igennem bilag for 3 år. Det første år blev der indberettet for ca. 1 mio kr., så det er rigtig mange fakturaer”, siger ejendomsadministrator Krista Lyng Pedersen

Vedligehold eller forbedringer?

Når det drejer sig om større renoveringer – fx udskiftning af tag, nye vinduer, isolering, nyt køkken, må man først og fremmest få afklaret om der er tale om forbedringer eller om vedligehold. Ejendomsadministrator Jeanne Holm Roskvist forklarer ”Når der er tale om forbedringer, vælger man som udlejer oftest en huslejeforhøjelse (for forbedringsdelen) kombineret med fradrag for ”sparet vedligeholdelse” fra GI (vedligeholdelse). Med huslejeforhøjelse opnår man en løbende tilbagebetaling af sin investering over huslejen, og den slutter jo som udgangspunkt aldrig. Hvis der er penge på GI kan man dog også vælge at bruge disse penge, og dermed få dækket finansieringen uden en huslejeforhøjelse. Dette kræver vel og mærket, at forbedringsdelen kan accepteres af lejerne.”

Man skal være opmærksom på, at lejerne har mulighed for at gøre indsigelse over udbetaling fra vedligeholdelseskontoen” fortæller Krista Lyng Pedersen. ”Som udlejer har man pligt til at informere lejerne om de udgifter der er afholdt over vedligeholdelseskontoen, og hvilke eventuelle udbetalinger man får fra GI, og hvis et flertal af lejerne står bag, har de mulighed for at modsætte sig udbetalingen og føre sagen i huslejenævnet” slutter Krista Lyng Pedersen af.

”Når der renoveres køkkener, er der som regel altid tale om en delvis forbedring, idet der også før renoveringen var et køkken” fortæller Krista Lyng Pedersen, og fortsætter ”tidligere kunne vi typisk medtage 1/3 af køkkenrenoveringen, men nu kigger man mere individuelt på det, således at GI kun dækker de dele af køkkenet der reelt er nyt, fx opvaskemaskine og overskabe. Det er måske mere reelt, men det er også noget mere krævende for os at administrere”.

GI er sat i verden med det ædle formål, at sikre den ældre bygningsmasse forbliver i en fornuftig og tidssvarende stand. Det kan som udlejer godt være lidt tungt at arbejde med, især hvis man kommer lidt bagefter med indberetningerne, men det giver udlejer et incitament til løbende forbedringer til gavn for både udlejer, lejere og samfundet generelt. Så vær klar over de muligheder du har som udlejer, og brug dem bedst muligt. Vi hjælper gerne både med det praktiske, som med de tekniske og økonomiske overvejelser der ligger til grund for en renovering.

FAKTABOKS:

GI – Grundejernes Investeringsfond har af Folketinget fået til opgave at løse forskellige opgaver i forbindelse med bygningsvedligeholdelse og -forbedring i ældre private udlejningsejendomme i Danmark. Som fond er det en vigtig opgave for GI at støtte nytænkende projekter, som udvikler og bidrager til bedre renovering af de eksisterende bygninger og boliger. Vi samarbejder derfor med branchen for at skabe ny viden, og vejleder de private udlejere, så de er bedre rustet til at renovere og forbedre deres bygninger. På den måde er vi med til at sikre bygningernes værdi og skabe bedre livsvilkår og muligheder - både for de mennesker, som bor der, for ejerne og for samfundet. 

Når en ejendom er omfattet af bindingspligten (i henhold til boligreguleringslovens § 18b), skal ejeren hensætte beløb efter både § 18 og 18b i boligreguleringsloven. Beløbene skal bruges til den udvendige vedligeholdelse af ejendommen.

Fondens formål (uddrag):

§ 1 GI’s overordnede formål (mission) er at medvirke til at skabe bedre boliger, bygninger og byer i Danmark. Den primære målgruppe for fondens virksomhed er de private boligudlejningsejendomme, der har en bindingskonto i GI. Fondens konkrete formål er at medvirke til vedligeholdelse, forbedring og udvikling af disse ejendomme og boliger.

§ 2 GI løser de opgaver, der ved den til enhver tid gældende lovgivning er henlagt til fonden. Efter pt. gældende lovgivning skal fonden administrere bindingsmidler efter boligreguleringslovens § 18 b samt lejelovens § 63 a. Endvidere kan fonden tilbyde udlån efter boligreguleringslovens §§ 58-59 b, samt gennemføre påbudt vedligeholdelse efter boligreguleringslovens § 60. 3 Endelig kan fonden yde tilskud til nærmere bestemte formål efter boligreguleringslovens § 61.

Kilde: GI